Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Eldsjäl
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner

Video-details
Title Mjölner - Eldsjäl
Category Music
Rating
Date May 15th, 2009, 12:20 AM
Description Eldsjäl

Han lade sig sakta ner så tung med gråten i sin hals
Han tycktes höra röst i rum men där fanns ingen alls
Han fyllde kroppen sin med mjöd hans ögon sjönk ihop
För att återfödas i en dröm till hjältars glädjerop

Där brinner jag förutan glöd där växer jag mig stark
Brynjan min får motstå slag och aldrig tar jag mark
Kärlek till vårt fosterland ger kraft och mod till män
Heder till vårt kära folk där eldar brinner än

I stilla mörker väntar han där månen kastar sken
I ensamhet han lider ont och hjärtat känns som sten
Från händer rinner blodet tjockt han faller tungt ihop
Blommor föds och blommor dör hör hjältars sorgerop

Hans sorg nu funnit frid i jord en hjältes grav han skänkts
En sista sång bär vinden bort i regn en viskning dränks
En resa lång jag ändat nu, min kropp den sjönk ihop
Livet gav och livet tog, hör hjältars sorgerop
Hoster YouTube
Views 1,032
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 12:23 AM.
Page generated in 0.10336 seconds.